Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE

Územní plán Litultovice - změna č. 1 - projednávaný návrh

 

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Č.1 (NÁVRH)

Územní plán Litultovice, změna č.1

Územní plán Litultovice, změna č.1 

 

TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚP Litultovice návrh 

II.a ÚP Litultovice odůvodnění

II.b ÚP Litultovice odůvodnění pořizovatele

III. ÚP Litultovice VVURU

 

SCHÉMATA

1. Cílová kom. síť

2. Zatížení sil. sítě

3. Nehodovost

4. Cílová cyklo doprava

 

GRAFICKÁ ČÁST

VÝKRESY                                                                            LEGENDY

Hl. výkres urbanistická koncepce  507920_HUV_v                    legenda - 507920_HUV_l

Koordinační výkres                   507920_KOV_v                    legenda - 507920_KOV_l

Hl. výkres koncepce technické infrastruktury 

                                                 507920_OST_TI_v              legenda - 507920_OST_TI_l

Výkres veřejně prospěšných staveb opatřená asanací 

                                                 507920_VPS_v                   legenda - 507920_VPS_l 

                                                 507920_VSV_v                                                             

Základní členění území             507920_ZCU_v                     legenda - 507920_ZCU_l

Předpokládané zábory půdního fondu   

                                                 507920_ZPF_v                    legenda  - 507920_ZPF_l

 

ÚZEMNÍ STUDIE 1

 

ÚZEMNÍ STUDIE 2

 

ÚZEMNÍ STUDIE 3