Menu
Městys Litultovice
MěstysLitultovice

Partneři

Podpora projektu ČOV v rámci dotačního programuModernizační fondDotační program MSK - Domovní čistírny odpadních vodSkupina ČEZ a.s. podpořila rozsvícení vánočního stromečku

plakát


plakátprojekt

projekt

projekt


projekt

plakát


llogo

"SPOJUJEME GENERACE! POLSKO-ČESKÉ MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ"

Aktivita č. 4 "Jídlo spojuje národy a generace" je realizována v rámci projektu "Spojujeme generace! polsko-české mezigenerační setkání", reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002405, který je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia."

Aktivita č. 4 "Jídlo spojuje národy a generace" byla realizována dne 17. 9. 2022.


plakát

 

 

llogo

"SPOJUJEME GENERACE! POLSKO-ČESKÉ MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ"

Aktivita "Aktivní být kulturou a sportem žít" byl realizován v rámci projektu „Spojujeme generace! polsko-české mezigenerační setkání“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002405, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia.“

Aktivita "Aktivní být kulturou a sportem žít" byla realizována dne 1. 7. 2022


 

llogo

„SPOJUJEME GENERACE! POLSKO-ČESKÉ MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ“

„Aktivita č. 6 „Pro každou generaci něco“ byla realizována v rámci projektu „Spojujeme generace! polsko-české mezigenerační setkání“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002405, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia.“

Aktivita č. 6 „Pro každou generaci něco“ byla relizována dne 7. 5. 2022.

 

plakát


plakát


logo

MEZIGENERAČNÍ MASOPUSTOVÝ WORKSHOP

v rámci projektu"Spojme generace! polsko-české mezigenerační setkání, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu Překračujeme hranice.

Projekt byl realizován 24. 2. 2022


 

plakát


plakát


plakát

Projekt byl realizován 2. 10. 2021


plakát

 

plakát

plakát


 

STUDIE OPTIMALIZACE NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY NA ÚZEMÍ MĚSTYSE LITULTOVICE

logo

Projekt „Studie optimalizace nakládání s komunálními odpady na území městyse Litultovice“ je spolufinancován částkou 200.000,- Kč z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2020.


projekt


 

CHOLTICKÝ VĚTŘÁK

logo

Projekt Choltický větřák je spolufinancován částkou 147.900,- Kč z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji 2020“.


 

projekt


projektprojekt


 

VÝSADBA STROMŮ

Projek "Výsadba stromů" je financován z Výzvy č.9/2019 v rámci Národního programu Životního prostředí. Stromy a pomocný materiál ke stromům jsou hrazeny z dotačního programu na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích.

Státní fond životního prostředí

 


Sběrný dvůr v městysi Litultovice

logologo

LITULTOVICE - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE A CENTRA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ OBCE

 

Projekt „Litultovice – Výstavba požární zbrojnice a centra krizového řízení obce“  je spolufinancován dotací poskytnuté Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ve výši 4 500 000,-Kč. Celkové náklady jsou 14 036 685,- Kč.

 


 

LITULTOVICE - VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE A CENTRA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ OBCE

logo

Projekt „Litultovice - Výstavba požární zbrojnice a centra krizového řízení obce“  je spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2 250 000,-Kč.

Celkové náklady jsou 14 036 685,- Kč.

 


 

REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY - ODHLUČNĚNÍ

logo

Projekt Rekonstrukce tělocvičny Litultovice - odhlučnění byl podpořen z programu "Podpora rozvoje regionů 2019z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Celkové náklady byly 836 061,- Kč, vlastní náklady  283 157,- Kč a dotace poskytnutá z Ministerstva pro místní rozvoj činila 552 904,- Kč.


 

SYSTÉM VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA V OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITULTOVICE


logo

Projekt Systém větrání s rekuperací tepla v objektu základní školy Litultovice je spolufinancován z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu "Program na podporu financování akcí s podporou EU", který poskytl dotaci ve výši 224. 000,- Kč. Tato dotace spolufinancuje projekt z Operačního programu životního prostředí.

 


 

ministerstvo průmyslu

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v městysi Litultovice byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie v období 2017-2021 Program EFEKT 2019“

 


Polsko

„EUROPEAN UNION – jsem pro”

"Ve dnech 5. 4. -7. 4.2019 realizovala obec Gaszowice projekt „EUROPEAN UNION – jsem pro”.
V aktivitách byli zaangažovaní zástupci z České republiky – Bruntálu a Litultovic, Slovenska – z Krompach, a z Německa – z Calau. V rámci projektu byly organizovány integrační aktivity a dílny na témata spojená s euroskepticismem. Expert, který vedl dílny, pobízel všechny účastníky k účasti ve volbách do Evropského parlamentu. Vedla se debata, v níž se účastníci projektu vyjadřovali k tématu nadcházejících voleb a sdíleli své vize Evropy. V rámci projektu shlédli účastníci film „Dvoukolé vozy uhlí”, který pojednává o historii jednoho místního dolu a o okolních lokalitách. Byl rovněž zorganizován výlet do památkového černouhelného dolu Guido ve městě Zabrze. Významnou součástí projektu bylo představování hostů během velikonočního jarmarku. Hosté připravili stánky s místními produkty a rozdávali propagační materiály ze svých měst. Všichni účastníci projektu během realizace jednotlivých aktivit sdíleli své zkušenosti a připomínky k projektu. Šlo o další projekt, který ukázal, že Evropa je naším společným statkem."

 


Polsko

To my tvoříme Evropu!

 

Na přelomu května a června 2018 realizovalo město Gaszowice projekt

"To my tvoříme Evropu!".
V rámci projektu byli zástupci z České republiky (Bruntál - 26 osob, Litultovice - 9 osob), Německa (Calau - 24 osob), Slovenska (Krompachy - 24 osob) a polska (Gaszowice - 32 osob).

Součástí tohoto projektu byly integrační aktivity, díky nimž se mohli účastníci z partnerských zemí navzájem poznat a navázat mezinárodní přátelské kontakty. Klíčovou událostí v průběhu realizace projektu byl workshop pod vedením trenéra na téma euroskepticismu a vystoupení Velké Británie z EU. Prostřednictvím práce ve skupinách, mezinárodního dialogu, debaty a integračních činností se nám podařilo zaangažovat do akcí konaných v rámci projektu nejenom mládež, nýbrž i jejich vychovatele a osoby ve věku 65-70 let, které jsou zvláště ohroženy sociálním vyloučením. V rámci integračních aktivit byly ve dnech 30. května až 1. června zorganizovány společné výlety do nejzajímavějších míst v regionu, návštěva lanového centra, výlet na hory, společná diskotéka, bowling a táborové ohniště. Třetí den pobytu se konal zábavný turnaj se sportovním charakterem a sjezd na kajacích. Spolupráce a sdílení názorů se zahraničními partnery během konaných aktivit napomohly vytvářet, poznávat a konsolidovat různorodost kultur obyvatel Evropy.  

 

http://tmte.gaszowice.pl/

 


EVROPSKÁ UNIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SYSTÉM VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA V OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY LITULTOVICE

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je instalace systému větrání s rekuperací tepla v budově Základní školy Litultovice. Vzduchotechnika v daném objektu bude osazena do čtyř hlavních pobytových prostor, jedná se o tři třídy a jídelnu s výdejem jídla. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 935 155 Kč

Dotace EU: 654 609 Kč (70%)

Příspěvek příjemce podpory: 280 546 Kč (30%)

 

Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2018

Datum ukončení realizace projektu: 30. 8. 2018

 

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Městys Litultovice

PDF ke stažení zde.

LOGA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 


 

REKONSTRUKCE CHODNÍKU OKOLO RYBNÍKU V CENTRU MĚSTYSE LITULTOVICE

Moravskoslezský kraj

Projekt Rekonstrukce chodníku okolo rybníku v centru Městyse Litultovice je spolufinancován z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“

 


projekt


projekt


OBNOVA HŘBITOVNÍ ZDI - MĚSTYS LITULTOVICE

logo

Akce "Obnova hřbitovní zdi - Městys Litultovice" je spolufinancována z programu Ministerstva zemědělství České republiky Údžba a obnova kulturních a venkovských prvků.  Celkové náklady akce činí 544 187 Kč a podíl dotace z Ministerstva zemědělství České republiky 380 931 Kč.

 


Stezka pro chodce a cyklisty Litultovice - Choltice

logo

Akce "Stezka pro chodce a cyklisty Litultovice - Choltice" je spolufinancovaná z prostředků státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 572 000 Kč. Celkové náklady 2 268 924 Kč.

 


Rekonstrukce chodníků podél silnice I/46 v Litultovicích

logo

Projekt Rekonstrukce chodníků podél silnice I/46 v Litultovicích je spolufinancován z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu "Program podpory financování akcí s podporou EU do 3 tisíc obyvatel", který poskytl dotaci ve výši 606 000 Kč. Tato dotace spolufinancuje projekt z Integrovaného regionálního operačního programu.

 


Zateplení Mateřské školy Litultovice

logo

Projekt Zateplení Mateřské školy Litultovice je spolufinancován z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu "Program podpory financování akcí s podporou EU do 3 tisíc obyvatel", který poskytl dotaci ve výši 1 675 000 Kč. Tato dotace spolufinancuje projekt z Operačního programu životního prostředí.


Naše hřiště - Městys Litultovice

logo

Výstavba workoutového hřiště městyse Litultovice byla podpořena z programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017" z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkové náklady byly 305 620 Kč a dotace poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj činila 213 294 Kč.


 

 

Zlepšení využití zámeckého parku v Litultovicích

Moravskoslezský kraj

Projekt Zlepšení využití zámeckého parku v Litultovicích je spolufinancován z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“

 


Zpracování dokumentace projektu "Požární zbrojnice a centrum krizového řízení obce"

Moravskoslezský kraj

Projekt Zpracování dokumentace projektu "Požární zbrojnice a centrum krizového řízení obce" je spolufinancován z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017" Moravskoslezského kraje 2017.

 


EVROPSKÁ UNIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZATEPLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LITULTOVICE

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Realizací projektu dojde k zateplení obálky MŠ, bude provedena výměna výplní otvorů, nástavba valbové střechy pro zateplení stropu vč. Úpravy vytápění objektu a instalace 2 rekuperačních jednotek. Dojde ke zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budově – na střeše MŠ budou nainstalovány fotovoltaické panely k výrobě energie pro vlastní spotřebu.

Celkové uznatelné náklady: 3 490 415 Kč

Dotace EU: 1 396 166 (40%)

Příspěvek příjemce dotace: 2 094 249 (60%)

Datum zahájení realizace projektu: 4. 7. 2016

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2016

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Městys Litultovice

PDF ke stažení zde

 

LOGA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 


PROGRAM INTERREG V-A ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO

Projekt „Poznejme se! Spolupráce obcí Litultovice a Gaszowice“

logo

V rámci spolupráce Městyse Litultovice Gminy Gaszowice jsme zpracovali společný projekt „Poznejme se! Spolupráce obcí Litultovice a Gaszowice“, který byl 4. 8. 2016 schválen v programu „Interreg V-A Česká republika – Polsko.“ Proto tento projekt také zahrnuje společné akce, které jsou uvedeny v následujícím kalendáři.

 

KALENDÁŘ AKCÍ:

Netradiční hasičské závody u Větřáku

Datum splnění: 13. 8. 2016

Místo akce: Městys Litultovice, Česká republika

Konec Léta

Datum zahájení: 28. 8. 2016

Místo akce: Gmina Gaszowice, Polsko

Běh Litultovská vánočka

Datum zahájení: 26. 12. 2016

Místo akce: Městys Litultovice, Česká republika

7 přání 7 staletími

Datum splnění: 15. 6. 2017

Místo akce: Gmina Gaszowice, Polsko

Slet kopáčů

Datum splnění: 3. 7. 2017

Místo akce: Městys Litultovice, Česká republika


 

Obnova nádvoří zámku Litultovice

Moravskoslezský kraj

Projekt " Obnova nádvoří zámku Litultovice“  je spolufinancován z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“

 


Projekt CZ.1.04/2.100/03.00015

Jak pomohla Evropská unie a a Evropský sociální fond naší obci?

Vzdělávejte se pro růst

 


logo

Revitalizace dřevin zámeckého parku a obecní zeleně v Litultovicích

Projekt realizovaný v letech 2014 – 2015 byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem pro životní prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 6, opatření 6.3 (Obnova krajinných struktur) a opatření 6.5 (Podpora regenerace urbanizované krajiny).

Projekt zahrnuje ošetření stávající vzrostlé zeleně a výsadbu nových dřevin na 4 lokalitách v Litultovicích. V rámci projektu byla provedena inventarizace, ošetření vzrostlých a výsadba nových stromů v zámeckém parku, inventarizace a ošetření stromů u točny autobusů, dále pak výsadby dřevin u hřbitova a podél Litultovického potoka.

 

Celkové uznatelné náklady na akci činily 655 968,-Kč, z toho byl příspěvek fondů Evropské unie 459 177,60,-Kč (70%),

příspěvek SFŽP ČR 32 798,40,-Kč (5%)  a příspěvek městyse Litultovice 163 992,-Kč (25%).

 

 


logo

 

Energetická úspora budovy Základní školy v Litultovicích

 

Projek "Energetická úspora budovy Základní školy v Litultovicích" byl spolufinancován Evropsou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Opečračního programu Životiního prostředí.

Podpora je poskytována v rámci Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojůp energie, oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využítí odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry). 

Stavubu provádí firma FENBAU, s.r.o. Ostrava

Stavba byla dokončena v roce 2014.

 


Digitální verze povodňového plánu je přístupná na webové adrese:

http://www.edpp.cz/dpp/litultovice

 


Tvorba stavební projektové dokumentace pro obec Litultovice

 Moravskoslezský kraj

Projekt " Tvorba stavební projektové dokumentace pro obec Litultovice"  je spolufinancován z rozpočtu MSK v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2013“

 

 


TĚLOCVIČNA LITULTOVICE

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro Regionální rozvoj.

 

LOGO

Práce byly započaty 13. 10. 2011 a termín předání a převzetí díla je do 10 kalendářních měsíců od předání staveniště.
Stavbu provádí: POHL cz, a.s.Opava

 


 

POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

 

LOGO

 

Projekt "Pořízení územního plánu Litultovice" je spolufinancován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
 

Kontakty

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Aktuální teplota

15.4.2024 05:04

Aktuální teplota:

11.9 °C

Vlhkost:

77.5 %

Rosný bod:

8.1 °C

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

mapa