Obsah

Svatba na Zámku v Litultovicích

Uzavřít manželství lze na území České republiky formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

 svatební prstýnky

Nejdříve je třeba vybrat místo a termín k uzavření manželství. Po vybrání místa  a termínu je třeba se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství spadá.

V tomto případě to je Matriční úřad městyse Litultovice, kontaktní osoba:

matrikářka: Hana Kristiánová, DiS., email: matrika@litultovice.cz,  tel. číslo: 555 559 541   

Prostory obřadní síně:

Obřadní síň Obřadní síň

 Obřadní síňSvatební síň

 

 Zde naleznete panoramatickou fotografii z obřadní síně.


Co je nutné předložit ke standartní žádosti o uzavření manželství:

  • platný doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
  • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem).

Popř.:

  • úmrtní list zemřelého manžela,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan České republiky předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu),
  • jde-li o osobu nezletilou starší 16-ti let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,
  • osoba, jejiž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižena duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.


Bližší specifika sdělí Matriční úřad městyse Litultovice, kontaktní osoba:

matrikářka: Hana Kristiánová, DiS.

email: matrika@litultovice.cz 

tel.: 555 559 541