Obsah

Matrika

Úřad městyse Litultovice vykonává v rámci přenesené působnosti agendu matričního úřadu, pro 12 katastrálních území, které spadají pod 7 samosprávných obcí (Litultovice, Dolní Životice, Mladecko, Hlavnice, Bratříkovice, Lhotka u Litultovic a Jakartovice).

A co si zde můžu vyřídit?

 • hlášení trvalého pobytu - jen pro katastrální území Litultovic,
 • vydávání matričních dokladů,
 • podání žádosti o vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství ČR,
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
 • nahlížení do matričních knih,
 • potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize,
 • uzavření manželství,
 • vrácení příjmení po rozvodu manželství,
 • prohlášení o volbě druhého jména,
 • změna jména a příjmení,

Na koho se obrátím??

Hana Kristiánová DiS.
email: matrika@litultovice.cz
tel: 555 559 541
 
nebo v úřední dny - pondělí a středa od 8.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod.
do 17.00 hod
.

Co potřebuji k vyřízení jednotlivých dokladů??

Hlášení trvalého pobytu:

Občan české republíky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným, orientačním popř. evidenčním.

Žádat může občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci  nebo zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

Změnu trvalého pobytu ohlásím, čili podám přihlašovací lístek, v místě nového trvalého pobytu.

S sebou si přinesu:

 • platný občanský průkaz, občan, který ukončil pobyt v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky donese doklad o nabytí státního občanství
 • doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva) anebo pokud doklad nevlastní, tak úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

 

Poplatek za ohlášení trvalého pobytu činí 50 kč, děti do 15 let poplatek neplatí.

Vydávání matričních dokladů:

Jedná se vydávání těchto dokladů: rodný list, oddací list, úmrtní list, a to jak v podobě prvopisu, tak i jako druhopis, v případě ztráty.

Matriční doklady vydává matriční úřad do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.
Doklad předá matriční úřad oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti nebo odešle oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou.

O vydání dokladu může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče a vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci,
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávných celků pro úřední potřebu,
 • statutární orgány církví nebo duchovní, jimi zmocněni, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejic práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

S sebou si přinesu:

 • doklad, kterým prokážu svou totožnost, popř. veřejnou listinu (např. rodný a křestní list, oddací list), ze kterého bude možno odvodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo doklad, kterým prokážu, že je to nezbytné pro uplatnění mých práv či ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

Formulář ke stažení zde.

V případě vydávání druhopisu činí poplatek 100 kč.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu:

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověžuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací ani legalizací se nepotvrzuje  správnost ani pravdivost údajů uvedených na listitně ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

S sebou si přinesu:

 • platný průkaz totožnosti.
 
Poplatky:
 • Za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 kč.
 • Za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 kč.

Nahlížení do matričních knih

Do matričních knih se zapisuje narození, uzavření manželství a úmrti fyzických osob, ke kterým došlo v České republice a narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Dále se do matričních knih zapisují další skutečnosti, jimiž se tyto zápisy mění a doplňují. Z provedených zápisů se vydávají matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy), které obsahují údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize podle stavu ke dni jeho vydání.

O nahlédnutí do matriční knihy může požádat:

 • osobně fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny, její sourozenci, zplnomocnění zástupci,
 • pro úřední potřebu orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků,
 • statutární orgány církví nebo důchovní jimi zmocněni, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949,
 • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

S sebou si přinesu:

 • průkaz totožnosti,
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců,
 • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • plnou moc, vyřizuje-li žádost zplomocněnec.

 

 Další formuláře: