Obsah

Zpět

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Litultovice, konaného dne 26. 3. 2018 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Litultovice

 

Zastupitelstvo městyse schvaluje pod bodem:

5. Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a městysem Litultovice o daru části pozemku parc. č. 1053/1 v k. ú. Litultovice

6. Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a městysem Litultovice o daru části pozemku parc. č. 1978 v k. ú. Litultovice

7. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejících vodovodů mezi městysem Litultovice a obcí Stěbořice

8. Kupní smlouvu o koupi části pozemku parc. č. 73 v k. ú. Litultovice

9. Kupní smlouvu o koupi části pozemku parc. č. 52/1 v k. ú. Litultovice

10. Záměr realizovat sběrný dvůr Litultovice za pomoci projektu podpořeného z OPZP výzvy č. 69 Zvýšit podíl materiálového využití odpadů

11. Záměr realizovat hasičskou zbrojnici Litultovice za pomoci projektu podpořeného programem „Dotace pro jednotky SDH obcí“ a podpory Moravskoslezského kraje

12. Příslib městyse Litultovice v případě obdržení dotace z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ na spolufinancování výstavby hasičské zbrojnice Litultovice z vlastních případně dalších zdrojů

13. Záměr realizovat rekonstrukci budovy Litultovice č. p. 51 za pomoci projektu podpořeného z OPZP výzvy č. 100 Energetické úspory veřejných budov

14. Zvýšení členského příspěvku DSO Mikroregion Hvozdnice až do výše 100,-Kč na obyvatele, v případě zřízení centra sdílených služeb při DSO Mikroregion Hvozdnice

15. Individuální dotaci na rok 2018 pro TJ sokol Litultovice ve výši 65000,-Kč

16. Rozpočtové opatření č. 2

17. Dle § 76 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění mimořádnou odměnu starosty ve výši 1,5 násobku platu

 

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí pod bodem:

18. Střednědobý výhled rozpočtu DSO Mikroregionu Hvozdnice na roky 2017-2020

19. Rozpočtové opatření DSO Mikroregionu Hvozdnice č. 1/2017

20. Rozpočtové opatření DSO Mikroregionu Hvozdnice č. 2/2017

21. Zprávu revizní komise DSO Mikroregionu Hvozdnice o kontrole hospodaření DSO Mikroregionu Hvozdnice k 30. 9. 2017

 

Usnesení ke stažení zde.

Vyvěšeno: 9. 4. 2018

Datum sejmutí: 11. 5. 2018

Zodpovídá: Alena Černohorská

Zpět