Obsah

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE LITULTOVICE

Nový územní plán Městyse Litultovice  vydalo zastupitelstvo opatřením obecné povahy dne  9. 2. 2015 a účinnosti nabyl tento územní plán dne 25. 2. 2015.

Kontaktní osoba:

Ing. Vladimíra Tenglerová                                    Bc. Jana Kremserová

vedoucí stavebního úřadu                                    referent stavebního úřadu

tel: 734 130 016                                               tel: 730 895 971

 


Pořízení územního plánu Litultovice

Logo

 
Projekt "Pořízení územního plánu Litultovice" je spolufinancován Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
 
Stručný obsah projektu:
V souvislosti s vývojem území, změnou legislativy a na základě požadavků fyzických a právnických osob bylo rozhodnuto Zastupitelstvem městyse Litultovice o pořízení nového Územního plánu Litultovic. 
Územní plán bude zpracován pro celé správní území Městyse Litultovice, které tvoří katastrální území: k. ú. Litultovice o rozloze 1035 ha.
Cílem projektu „Územní plán Litultovice" je zajištění zpracování návrhu Územního plánu Litultovic odborným projektantem. Součástí projektu je vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně posouzení vlivu územního plánu na životní prostředí (SEA).